<aside> 💡

</aside>

<aside> 💡 Dưới đây là bộ câu hỏi mẫu mọi người có thể tham khảo vào nói chuyện với AI thông qua các gợi ý này.

Câu hỏi quan trọng nhất cần nhớ

</aside>

<aside> 💡 Đăng nhập chat với AI tại đây: https://chat.openai.com/

Hướng dẫn đăng nhập

Đổi mật khẩu - Câu hỏi thường gặp

</aside>

Nam giới

Nam giới từ 14-18

Nam giới tuổi từ 19-25

Nam giới tuổi từ 26-35

Nam giới tuổi từ 36-45

Nam giới tuổi từ 46-55

Nam giới tuổi từ 56-65

Nam giới tuổi từ 65+

Nữ Giới

Nữ giới tuổi từ 14-18

Nữ giới tuổi từ 26-35

Nữ giới tuổi từ 19-25

Nữ giới tuổi từ 36-45

Nữ giới tuổi từ 46-55

Nữ giới tuổi từ 56-65

Nữ giới tuổi từ 65+

<aside> 💡 Chúng ta cần khai thác năng lực của AI ngay vì không lâu nữa AI sẽ khai thác năng lực của chúng ta - Cuong.Tv

</aside>

Ấn vào đây để quay lại ⬇️