Mục Lục

Mua tài khoản ChatGPT

<aside> 💡 Hướng dẫn mua chi tiết

Hướng dẫn đăng nhập

</aside>

Tạo ChatGPT trên màn hình để truy cập nhanh

Máy samsung - android

<aside> 💡 Vào Chorme

</aside>

Untitled

<aside> 💡 Vào chat.openai.com Chọn dấu 3 chấm trên cùng bên phải

</aside>

Untitled

Untitled

Untitled

Máy iphone - IOS

Bảo mật tài khoản ChatGPT

<aside> 💡 Tài khoản đăng nhập ChatGPT và tài khoản Email giống nhau (Email/pass)

</aside>

Thay đổi mật khẩu đăng nhập