<aside> <img src="/icons/emoji-grinning-smiling-eyes_green.svg" alt="/icons/emoji-grinning-smiling-eyes_green.svg" width="40px" /> Xin chào anh chị và các bạn.

</aside>

Đây sẽ là nơi mà mình chia sẻ về cuộc sống công nghệ hiện nay

<aside> <img src="/icons/briefcase_green.svg" alt="/icons/briefcase_green.svg" width="40px" /> Truy cập nhanh

Phổ Cập Ai - ChatGPT

AmyATM - Trợ lý Ai

</aside>


<aside> <img src="/icons/telephone_green.svg" alt="/icons/telephone_green.svg" width="40px" /> https://fb.com/truongcuongtv

https://fb.com/gen5io/

Email: [email protected]

Website cuong.tv

</aside>